Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

pamieciodlegle
pamieciodlegle
5213 2ecc 390
Reposted fromNajada Najada viadiedrunk diedrunk
pamieciodlegle
1246 aa78 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viadiedrunk diedrunk
pamieciodlegle
8556 c342 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajakubzulczyk jakubzulczyk
pamieciodlegle
pamieciodlegle
Zdjęcie użytkownika Dream and be stylish.
Reposted fromciarka ciarka vialottee lottee
0756 2df0 390
Reposted fromunco unco vialottee lottee
pamieciodlegle
5081 dd6c
Reposted fromtutajjula tutajjula viasindaniel sindaniel
pamieciodlegle
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
pamieciodlegle

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
pamieciodlegle
2107 fe09 390
Reposted fromrenirene renirene viakaakashy kaakashy
pamieciodlegle
4287 78f5 390
Reposted fromtransliteracja transliteracja viatwice twice
pamieciodlegle
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadiedrunk diedrunk
pamieciodlegle
5920 33c1 390
Reposted fromjemstone jemstone viatwice twice
pamieciodlegle
4915 5917 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice
pamieciodlegle
2705 4cd5 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viatwice twice
pamieciodlegle
6115 d456 390
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
pamieciodlegle
8721 07c9 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl