Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

pamieciodlegle
1354 8755 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viasomethingmore somethingmore
pamieciodlegle
1547 110c 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaviolethill violethill
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaviolethill violethill
2779 af36 390

ldr-quotes:

You was published on LDR-QUOTES

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaviolethill violethill
pamieciodlegle
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaviolethill violethill
pamieciodlegle
8262 23cf 390
Reposted fromkaiee kaiee viaviolethill violethill
pamieciodlegle
pamieciodlegle
pamieciodlegle
5199 d01a 390
Reposted fromweightless weightless viaclerii clerii
pamieciodlegle
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaclerii clerii
pamieciodlegle
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted fromnonecares nonecares viaclerii clerii
0207 b55e 390
Reposted fromtwice twice viaclerii clerii
pamieciodlegle
4577 63f2 390
4662 dc29 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaclerii clerii
pamieciodlegle
Reposted fromsilence89 silence89 viaclerii clerii
pamieciodlegle
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaclerii clerii
pamieciodlegle
8893 9674 390
Reposted fromsilence89 silence89 viaclerii clerii
pamieciodlegle
pamieciodlegle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl