Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

pamieciodlegle
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaclerii clerii
pamieciodlegle
5260 9b83 390
Reposted fromretaliate retaliate viaclerii clerii
pamieciodlegle
2188 5242 390
pamieciodlegle
9718 898b 390
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viaclerii clerii
pamieciodlegle
2123 c908 390
Reposted fromlittlestories littlestories viaclerii clerii
pamieciodlegle
5457 c629 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaclerii clerii
pamieciodlegle
3055 61b8 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaclerii clerii
pamieciodlegle
4703 ac77 390
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaclerii clerii
3455 391d 390
Reposted fromerial erial viaclerii clerii
pamieciodlegle
9918 aa1a 390
Reposted frompesy pesy viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
pamieciodlegle
pamieciodlegle
pamieciodlegle
5888 21d1 390
pamieciodlegle
1406 9eee 390
Reposted fromEkran Ekran viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
pamieciodlegle
pamieciodlegle
pamieciodlegle
0326 7322 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl